Tweede Kamer stemt in met WAB

De Wet arbeidsmarkt in balans is dinsdag, met enkele wijzigingen, door de Tweede Kamer aangenomen. De volgende stap is dat de Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid het wetsvoorstel bespreekt op 19 februari.

Het doel van de wet WAB is het herstellen van de balans tussen vast- en flexwerk door flex minder flex te maken en vast minder vast.

Hoe wil de regering dit doel onder andere gaan bereiken? Het wetsvoorstel bevat onder andere aanpassingen op de volgende onderwerpen:

  • Payrollcontracten
  • Sectorindeling
  • Gedifferentieerde WW-premie
  • Seizoenswerk en oproepkrachten
  • Transitievergoeding
  • Ketenregeling
  • Ontslagrecht
  • MKB-fonds

Payrollcontracten
Payrollbedrijven kunnen straks geen uitzendbeding en ruimere ketenbepaling meer hanteren voor payrollwerknemers. Daarnaast hebben payrollkrachten recht op de volledige inlenersbeloning, zowel de primaire als ook de secundaire arbeidsvoorwaarden.

Sectorindeling
Voor de sectorpremie wordt nu nog premiedifferentiatie toegepast a.d.h.v. de sector waarin de werkgever wordt ingedeeld. Deze sectorpremie wordt afgeschaft. Als gevolg daarvan vervallen ook de premierisicogroepen in de sector voor de uitzendbedrijven (sector 52). Uitzendorganisaties worden voortaan verplicht ingedeeld in sector 52 (uitzendbedrijven) en payrollorganisaties in sector 45 (zakelijke dienstverlening).

Gedifferentieerde WW-premie
Het deel van de WW dat nu nog vanuit het Sectorfonds met bijbehorende premiedifferentiatie wordt gefinancierd, wordt met de WAB overgeheveld naar de WW-premie en voortaan gefinancierd vanuit het Algemene Werkeloosheidsfonds (AWf). Daarbij vindt voor de WW-premie voortaan premiedifferentiatie plaats op basis van de aard van het contract:

  • Hoge WW-premie voor flexcontracten: contracten voor bepaalde tijd en oproepcontracten
  • Lage WW-premie voor vaste contracten: contracten voor onbepaalde tijd met overeengekomen uren

Hierbij kan opgemerkt worden dat voor jongeren tot 21 jaar met een bijbaan (<12 uur per week) geldt dat ze gaan vallen onder de lage WW-premie.

Seizoenswerk en oproepkrachten
Het lage WW-tarief voor seizoenswerk is niet geregeld in het wetsvoorstel WAB. Dankzij een aangenomen amendement is wel de deur voor een oplossing opengezet zodat het voor ondernemers mogelijk wordt via de CAO de nodige flexibiliteit rond oproepkrachten te kunnen behouden.

Transitievergoeding
In de WAB wordt geregeld dat voortaan vanaf de eerste dag van de arbeidsovereenkomst het recht op transitievergoeding ontstaat. Nu is dat pas na een contractperiode van 2 jaar. Verder wordt met de WAB de verhoogde transitievergoeding na een contractperiode van 10 jaar afgeschaft.

Ketenregeling
De keten van tijdelijke contracten wordt verruimd van 24 naar 36 maanden. Dit geeft werkgevers meer mogelijkheden om te kijken of er voldoende werk is en blijft om mensen in vaste dienst te nemen.

Ontslagrecht
Werkgevers kunnen straks meerdere redenen voor ontslag met elkaar combineren. Ontslaat de werkgever een werknemer op basis van deze grond, dan kan de rechter de werknemer wel een extra vergoeding toekennen.

MKB-fonds
Er is een motie aangenomen waarin de regering verzocht wordt om 48 miljoen euro in te zetten voor kleine(re) bedrijven waarmee het makkelijker wordt om werknemers zelf te kunnen opleiden, onder meer via bedrijfsscholing. Het MKB-fonds is bedoeld voor het vinden en opleiden van personeel omdat kleinere ondernemers door de krapte op de arbeidsmarkt moeite hebben om aan geschikt personeel te komen en werknemers op te leiden.

Proeftijd uit het wetsvoorstel
De voorgestelde verlenging van de proeftijd voor vaste contracten is van de baan. De proeftijd voor werknemers wordt dus niet verlengd van twee naar vijf maanden.

Op de hoogte blijven van de WAB? Meld je nu aan!