Op dinsdag 20 september was het Prinsjesdag. Velen zullen de troonrede gehoord of gelezen hebben, maar wat zijn nou de belangrijkste veranderingen voor de arbeidsmarkt? Wij zetten ze voor u op een rijtje.

  1. De koopkracht blijft stijgen in 2017. Het kabinet probeert werken steeds lonender te maken, daarom profiteren mensen met een baan het meeste van de koopkrachtstijging. Gemiddeld gaan we er ongeveer 1% op vooruit.
  2. De werkloosheid staat op het laagste punt in vier jaar met 5.8%. Positief is ook dat er meer werkzoekende boven de 45 jaar een baan vinden. Ook het aantal jongeren dat werk heeft ligt op het hoogste niveau sinds zeven jaar.
  3. Sinds 1 juli 2016 heeft de regering met de sociale partners een aantal gerichte maatregelen afgesproken. Zo worden de regels voor seizoenswerk versoepeld met een aanpassing van de ketenbepaling bij seizoensgebonden werk, waarvoor de tussenpoos van zes maanden is teruggebracht naar drie maanden.
  4. Het lage-inkomensvoordeel (LIV) wordt ingevoerd. Het LIV is een loonkostensubsidie voor werkgevers  die werknemers met lage lonen (van 100%-120% van het minimumloon) in dienst hebben. Feitelijke uitbetaling vindt achteraf het jaar daaropvolgend plaats, voor het eerst medio 2018.
  5. Een andere grote maatregel is het afschaffen van het minimum jeugdloon vanaf 21 jaar. Dit wordt in twee stappen afgeschaft. De eerste stap staat per 1 juli 2017 gepland. Werkgevers krijgen hiervoor compensatie om negatieve effecten voor de werkgelegenheid tegen te gaan.
  6. De transitievergoeding die de werkgever is verschuldigd voor een werknemer die na 2 jaar ziekte uit dienst gaat, wordt terugbetaald door het UWV. Het plan is om dit per 2018 in te voeren met terugwerkende kracht tot de datum waarop de transitievergoeding is ingevoerd (1 juli 2015).
  7. In het kader van de banenafspraak voor de  doelgroep van 100.000 arbeidsbeperkten uit de participatiewet wordt deze wet aangepast zodat werkgevers die een arbeidsbeperkte werknemer in dienst nemen, recht krijgen op een forfaitaire loonskostensubsidie van 50% gedurende de eerste 6 maanden.
  8. Twee maanden na invoering van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) bleek al dat opdrachtgevers door de nieuwe wetgeving huiveriger zijn om zzp’ers in te huren. Daarnaast blijken de zzp’ers zelf ook moeite te hebben om te voldoen aan de toetsingscriteria, waardoor bedrijven een meer afwachtende houding aannemen bij het inhuren van zzp’ers. Begin september werd duidelijk dat de Belastingdienst bijna de helft van alle afgehandelde modelovereenkomsten heeft afgekeurd. Staatsecretaris Eric Wiebes van Financiën heeft aangegeven dat er in december een evaluatie komt over hoe groot de problemen werkelijk zijn.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/toespraken/2016/09/20/troonrede-2016