We hebben in de laatste nieuwsbrief al een aankondiging gedaan van de ondersteuning die Pivoton biedt op het gebied van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS). Tijdens de drukbezochte jaarwerksessie hebben wij hier uitgebreider bij stil gestaan en de aanwezigen meegenomen door de wetgeving en voorzieningen in FMS.

Per 1 januari van dit jaar zijn een aantal maatregelen in de Wet Aanpak Schijnconstructies van kracht geworden. Met deze maatregelen wil de overheid voorkomen dat werkgevers minder dan het hele minimumloon betalen. FMS is al geruime tijd compliant met deze wetgeving.

Huidige werking

De verloning bepaalt nu al bij elke bruto-netto loonberekening per werknemer het netto equivalent van het wettelijk minimumloon voor de te verlonen periode, rekening houdend met de wettelijk toegestane inhoudingen. Aan de hand daarvan wordt per werknemer gecontroleerd of het berekende nettoloon van de totale bruto-netto loonberekening (incl. alle inhoudingen) niet lager uitvalt dan het berekende netto equivalent van het wettelijk minimumloon. Als dit wel lager uitvalt, volgt hiervan een signalerende melding in het batchverslag. Klanten kunnen er bovendien voor kiezen om deze overtredende verloningen tegen te laten houden en handmatig aanpassingen te doen, waarmee de verloning weer binnen de wettelijke kaders valt. Deze voorziening is voor alle klanten beschikbaar en zonder aanvullende kosten gerealiseerd.

Optionele module

Het komt bij enkele klanten voor dat het aantal tegengehouden verloningen hoog is, waardoor het handmatig bijwerken van de verloningen ingrijpend en tijdrovend is. Hiervoor is een optionele module gemaakt, die als aanvullende ondersteuning van de geautomatiseerde afhandeling van de te hoge inhoudingen, de volgende functionaliteiten toevoegt:

  • De verloning stelt het deel van de inhoudingen waardoor het berekende nettoloon onder het berekende netto equivalent van het wettelijk minimumloon uitkomt, automatisch uit.
  • De verloning houdt een saldo uitgestelde inhoudingen bij a.d.h.v. het bedrag aan uitgestelde inhoudingen.
  • De verloning houdt het bedrag aan uitgestelde inhoudingen automatisch in bij de eerstvolgende verloning(en) waarin daarvoor ruimte is.

Voorts is het juridisch gezien mogelijk niet toegestaan om een bruto inhouding te netteren als het SV-loon door de bruto inhouding onder het bruto minimumloon ligt. Daarvoor is nog een extra toetsing (en opvolging) opgenomen. In deze toetsing wordt het berekende SV-loon vergeleken met het SV-loon op basis van het wettelijk minimum loon (= bruto minimum loon – toegestane bruto inhoudingen).

In situaties waarbij premies die ingesteld staan op ‘aftrekpost’ of ‘aftrekpost voor zichzelf’ en die geen toegestane inhouding in het kader van de WAS zijn, leiden tot een SV-loon dat onder het SV-loon uit de berekening van het wettelijk minimum loon ligt, worden de werknemerspremies zodanig verlaagd dat dit resulteert in een SV-loon dat gelijk is aan het SV-loon op basis van het wettelijk minimum loon. Het inhaaleffect van voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR) op deze premies zorgt ervoor dat het afgetopte deel van deze premies alsnog wordt ingehouden bij de werknemer bij volgende verloning(en) met meer ruimte. Deze extra toetsing op bruto ingehouden werknemerspremies en de eventuele resulterende aftopping van premiebedragen vindt in de verloning plaats vóór de toetsing op te hoge inhoudingen t.o.v. het netto equivalent van het minimumloon.

Klanten van Pivoton die gebruik wensen te maken van deze module kunnen contact opnemen met Paul van den Bosch, zodat hiervoor een passend voorstel kan worden gedaan.